Derneğimizce Sürdürülecek Çalışma Konuları:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için tıbbi ve sosyal araştırmalar yapmak, projeler oluşturmak,

2-Bireylere, kurum  ve kuruluşlara sağlık alanında danışmanlık yapmak,

3-Gönüllü sağlık çalışanlarından gezici ekipler oluşturarak, sağlık hizmetine çeşitli nedenlerle ulaşamayan gruplara ulaşmak, engelliler, yaşlılar, kronik hastalar, gebeler, bebekler,  0-59 aylık çocuklar gibi riskli ve hassas grupları tespit ederek; Sağlık Bakanlığı ekipleriyle işbirliği içinde, gereken tıbbi yardımın sağlanmasına destek olmak,

4-Sağlık Bakanlığınca uygulanan çocukluk çağı ve erişkin bağışıklama programlarına uyumun desteklenmesi amacıyla tespit, takip ve bilinçlendirme faaliyetleri yapmak,

5-Özel beslenme programı gerektiren hastaları (diyabet, hipertansiyon, obezite, çeşitli metabolik hastalıklar, vb.)  uygun diyet programları konusunda bilinçlendirmek;  eğitim ve  danışmanlık hizmetleri vererek kronik hastalıklara bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılmasına destek olmak,

6-Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşmadaki bariyerlerin (dil, inanç ve kültürel nedenler, maddi imkânsızlık, ulaşım, vb. ) ortadan kaldırılması için projeler üretmek, eğitim faaliyetleri ve toplantıları düzenleyerek, toplumsal bilinci güçlendirmek,

7-Sağlık Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde bölgemizde yapılan sağlık taraması çalışmalarına katkıda bulunmak,

8-Bulaşıcı hastalık riski bulunan kişi, topluluk ve bölgelere yönelik risk tespit çalışmaları yapmak; koruyucu sağlık hizmetlerine destek olmak,

9-Psiko-sosyal destek çalışmaları kapsamında; savaş  ve  göç  sonrası  ortaya  çıkan  psikolojik  uyumsuzlukların, bozuklukların önlenmesi ve  aile/toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulup  geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

10-Gençlerin ve ergenlik çağındakilerin çevreye uyum problemlerinin çözümüne yönelik psiko-sosyal destek vermek; cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilinçlendirmek, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemek, gençlerin iş edinmesi ve engelli gençlerin çalışma hayatına kazandırılması için projeler hazırlamak ve yürütmek,

11-Sağlıklı bir gelecek için toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

12-Mevzuat çerçevesinde koruyucu, önleyici, tedavi edici sağlık tesisleri ve rehabilitasyon merkezleri kurmak ve işletmek,

13-Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri alanında çalışan personelin eğitimine katkıda bulunmak,

14-Organ kaybı durumunda ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlara ihtiyacı olan kişilere mevzuat çerçevesinde maddi ve manevi yardım sağlamak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

16-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

18-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

20-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

21- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

22-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

23-Yurt içinde, yurt dışında, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara sağlık, eğitim, gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Saat


Takvim